O spoločnosti INVESTEX GROUPS

Dôležitý argument pre vaše rozhodnutie

INVESTEX GROUPS, a.s. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá je na trhu od roku 2012. Pôvodne firma INVESTEX GROUP, s.r.o., ktorá pôsobila na trhu od roku 1999, avšak všetky činnosti a zamestnanci tejto spoločnosti boli prevzaté spoločnosťou INVESTEX GROUPS, a.s. v roku 2015. Ostatné spriaznené spoločnosti sú

 • ​​SŽDS, a.s. – železničný operátor,
 • IG RENT, s.r.o. – správa majetku,
 • IG REAL, s.r.o. – lízingová a realitná kancelária.

Medzi hlavné činnosti INVESTEX GROUPS, a.s. patria preprava a logistika, špedičné služby, predaj komodít a poradenstvo.

Registrované sídlo spoločnosti je v Bratislave s pobočkami vo Zvolene, Košiciach a Žiline.

Významnú časť našich aktivít tvorí železničná a cestná doprava a špedícia. Spoločnosť je tiež aktívna ako dodávateľ najrôznejších strojov, zariadení a ich častí, stavebných materiálov, chemických a špeciálnych vysoko výkonných mazív pre niekoľko strojárskych podnikov. Dodávame tiež rad ďalších špecializovaných materiálov a zásob pre jednotlivých zákazníkov na vyžiadanie.

Certifikáty

Politika kvality

Manažment spoločnosti sa zaväzuje budovať a udržovať systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2008 a zabezpečiť trvalé zvyšovanie jeho efektívnosti. Starostlivosť o zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb v oblasti každého realizovaného diela patrí medzi prioritné úlohy manažmentu spoločnosti, a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná. K skvalitňovaniu dodávateľských a logistických služieb významne prispieva projektovanie a programovanie činností jednotlivých pracovísk. Zabezpečovanie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý zodpovedá predovšetkým za kvalitu vlastnej práce pričom túto zodpovednosť nie je možné v žiadnom prípade preniesť na spolupracovníkov.

Politika kvality spoločnosti vychádza z nasledovných zásad:

 • pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu,
 • neustálym zdokonaľovaním poznania našich zákazníkov a ich požiadaviek poskytovať zákazníkom istotu, že realizované služby dosahujú opakovateľne požadovanú vysokú kvalitu,
 • zvyšovaním odbornej spôsobilosti personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb,
 • postupným zvyšovaním technickej a materiálovej vybavenosti a zefektívňovaním organizačnej štruktúry spoločnosti vytvárať pracovné podmienky porovnateľné s medzinárodnými štandardami.

Environmentálna politika

Do všetkých aspektov našich podnikateľských aktivít premietame kritériá, zásady a požiadavky na ochranu životného prostredia v snahe zmierniť nepriaznivé vplyvy našich činností a služieb na životné prostredie. Usilujeme sa dosiahnuť rovnováhu ekonomických, environmentálnych a sociálnych cieľov a túto zohľadniť pri vytváraní hodnôt pre našich akcionárov, zákazníkov a zamestnancov.

Za týmto účelom je naše enviromnentálne správanie orientované na tieto zásady:

 • dodržiavať právne a iné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia,
 • systém riadenia našej spoločnosti v environmentálnej oblasti udržiavať a zlepšovať na základe požiadaviek normy ISO 14001:2004,
 • doporučovať svojim zákazníkom produkty a technológie, ktoré sú zamerané na efektívne využívanie a znižovanie energetickej náročnosti a šetrenia prírodných zdrojov,
 • zabezpečovať vzdelávanie našich zamestnancov takým spôsobom, aby si uvedomovali nepriaznivé vplyvy svojich činností na životné prostredie a dodržiavali požiadavky, ktoré znižujú a eliminujú tieto vplyvy.

Politika BOZP

Cieľom koncepcie politiky BOZP je dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti práce.

Bezpečnosť práce chápeme ako:

 • ochranu života a zdravia osôb,
 • prevenciu pred vznikom pracovných úrazov, chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce,
 • stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody,
 • ochranu nielen pracovného ale aj životného prostredia,
 • ochranu hospodárskych hodnôt.

Efektívnosť v presadzovaní zásad ochrany práce bude spočívať v odstraňovaní jednotlivých zistených nedostatkov, ale hlavne v skúmaní a poznaní príčin ich vzniku a výskytu. Splnenie vytýčeného cieľa, t.j. dosiahnutie nulovej úrazovosti, je podmienené viacerými faktormi, ktoré z pohľadu konkrétnej organizácie spočívajú najmä v plnení nasledovného:

 • vypracovania základných podmienok pri prijatí zamestnancov,
 • vykonávania analýzy rizika, tj. poznanie nebezpečenstva určenie stupňa ohrozenia a na tomto základe prijatie technických a organizačných opatrení,
 • zmeny technológie,
 • optimálne stanovenie vhodných osobných ochranných prostriedkov,
 • vytvorenie podmienok na zdravú a bezpečnú prácu v priebehu pracovného času,
 • opatrenia v oblasti evidencie technických zariadení,
 • vypracovanie podrobných technologických predpisov pre jednotlivé pracovné činnosti a ich trvalá aktualizácia.

Zaujali vás naše služby?

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, radi zodpovieme na vaše otázky.

Železničné zasielateľstvo

Poskytujeme logistické a zasielateľské služby v oblasti železničnej dopravy a prepravy prostredníctvom štátnych aj súkromných dopravcov, operatívne riadenie zásielok, non-stop dispečing...

Viac informácií

Cestná doprava, kombinovaná doprava

Vyriešime prepravu tovaru od vás až ku konečnému príjemcovi medzinárodnou a vnútroštátnou cestnou, kontajnerovou a kombinovanou dopravou. Zabezpečujeme služby colnej deklarácie.

Viac informácií

Obchod – palivá a komodity

Ponúkame vám služby v oblasti obchodu s palivami (čierne uhlie, koks, hnedé uhlie), špeciálnymi mazivami a čističmi značky Setral, dodávame širokú paletu technických chemikálií.

Viac informácií