Výroba a dodávka tepla

Informácie pre spotrebiteľa

Štandardy kvality

Nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach účinný od 1. septembra 2012 ustanovuje reguláciu kvality samostatným paragrafom. Podľa splnomocňovacieho ustanovenia nového zákona o regulácii úrad vydal nové vyhlášky o štandardoch kvality. Vyhlášky sú účinné od 15.9.2012 a sú v nich ustanovené zásady a ukazovatele, ktoré musia držitelia povolení na podnikanie v energetike a vodárenstve dodržiavať. Štandardy kvality určujú práva spotrebiteľa a zároveň povinnosti dodávateľa, aby dodávka energií a vody bola kvalitná, spoľahlivá a bezpečná a to za spravodlivú cenu.

Kompenzačné platby

Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie, ide o tzv. automatické kompenzačné platby. Kompenzačné platby sa vzťahujú len na udalosti, ktoré nastanú od 1. januára 2013. Pre dodávku tepla sú štandardy kvality ustanovené úradom Vyhláškou č. 277/2012 Z. z., podľa ktorej je dodávateľ tepla povinný:

 1. zabezpečiť počas celého vykurovacieho obdobia (od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 31. mája nasledujúceho roka podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.) maximálny tepelný príkon na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 2. dodržať určený čas dodávky tepla na vykurovanie podľa § 1 ods. 1 až 5 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.,
 3. obnoviť dodávku tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy v lehotách
  • do 24 hodín pri prerušení dodávky tepla,
  • do 48 hodín pri obmedzení dodávky tepla,
 4. dodržať vykurovaciu krivku alebo odberový diagram dohodnutý s odberateľom v zmluve o dodávke a odbere tepla,
 5. dodržať teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 6. najmenej 15 dní pred vykonaním plánovanej údržby oznámiť odberateľovi začiatok a koniec plánovaného prerušenia dodávky tepla,
 7. dodržiavať oznámený termín začiatku plánovaného obmedzenia dodávky tepla,
 8. obnoviť dodávku tepla v lehote uvedenej v oznámení o plánovanom obmedzení dodávky tepla,
 9. najmenej 15 dní pred prerušením dodávky tepla z dôvodu omeškania odberateľa s platbou za dodané teplo, oznámiť odberateľovi výzvu na úhradu omeškanej platby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od jej doručenia a túto výzvu oznámiť aj konečným spotrebiteľom miestne obvyklým spôsobom,
 10. dodržať 30 dňovú lehotu odo dňa doručenia žiadosti na
  • písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení dodávateľa,
  • zabezpečenie overenia určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a päť dňovú lehotu na oznámenie výsledku overenia žiadateľovi,
  • overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo a odstránenie zistených nedostatkov,
 11. písomne oznámiť výsledok previerky kvality dodávky tepla v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Dokumenty na prevzatie

Zaujali vás naše služby?

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, radi zodpovieme na vaše otázky.

Železničné zasielateľstvo

Poskytujeme logistické a zasielateľské služby v oblasti železničnej dopravy a prepravy prostredníctvom štátnych aj súkromných dopravcov, operatívne riadenie zásielok, non-stop dispečing...

Viac informácií

Cestná doprava, kombinovaná doprava

Vyriešime prepravu tovaru od vás až ku konečnému príjemcovi medzinárodnou a vnútroštátnou cestnou, kontajnerovou a kombinovanou dopravou. Zabezpečujeme služby colnej deklarácie.

Viac informácií

Obchod – palivá a komodity

Ponúkame vám služby v oblasti obchodu s palivami (čierne uhlie, koks, hnedé uhlie), špeciálnymi mazivami a čističmi značky Setral, dodávame širokú paletu technických chemikálií.

Viac informácií